Bioremedijacija biorešenje za organsko zagađenje

Bioremedijacija biorešenje za organsko zagađenje

proces odstanjivanja organskih polutanata iz zagađenog  zemljišta i voda. Unose se selekcionisane mikrobne populacije. Efikasan i neškodljiv proces. Odlika procesa bioremedijacije je da se razgradnja odvija  na mestu zagađenja. Prirodan proces zasnovan na upotrebu mikrobnih populacija koji su se razvili na lokaciji.

Upotreba autohtonih mikroorganizama je duži proces jer zahteva laboratorijsku pripremu i dobijanje konzorcijuma mikroorganizama koji će najbolje odgovoriti konkretnom zagađenju.

Koristeći prirodne osobine mikroorganizama razgrađuju se organska zagađenja. Neka od jedinjenja koja se mogu efikasno razgraditi primenom bioremedijacije su:

Masti, ulja, nafta, mazut, poliaromatični ugljovodonici (PAH), PCB-ovi, organokalajna i organohlorna jedinjenja i slično.

 
Primer iz prakse: projekat Fotohemijska, fotokatalitička i mikrobiološka razgradnja organskih zagađivača prisutnih u vodi i zemljištu. Lokacija Rafinerija nafte Pančevo NIS

Zahvalnost dugujemo: Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Institutu za multidisciplinarna istraživanja.   

Opis projektnih aktivnosti:
Autohtone populacije mikroorganizama koje su adaptirane da koriste organske zagađivače kao izvore energije, unete su u zemljište sa ciljem razgradnje, pre svega, mineralnih ulja.  Mikroorganizmi su uneti zajedno sa tresetom i humatima u zemljište i dobro homogenizovani. Posle nekoliko dana izvršena je setva posebno odabranih biljaka za ovu vrstu zagađenja. U blizini korena u zoni rizosfere poboljšavaju se uslovi za rast i aktivnost mikroorganizama a biljni eksudati koji se izlučuju preko korena dodatno stimulišu mikrobnu aktivnost. Na taj način zahvaljujući sinergističkom dejstvu mikroorganizama i biljaka ubrzava se sam proces biorazgradnje.
Rezultati:
Nicanje, normalan rast i razvoj biljaka potvrđuju uspešnost procesa bioremedijacije, ali i da su u procesu bioremedijacije sačuvana osnovna svojstva i plodnost zemljišta.
Analizama sadržaja mineralnih ulja utvrđeno je da je u periodu od 24 dana sadržaj mineralnih ulja smanjen od 59,69 g/kg na 3,16 g/kg. Ovi rezultati ohrabruju i ukazuju da je moguće izvršiti proces bioremedijacije zauljenih zemljišta bez dodatnih troškova za prenošenje na drugu lokaciju.


Početak bioremedijacije- NIS Rafinerija nafte Pančevo


Bioremedijacija posle 12 dana


Bioremedijacija posle 24 dana


Bioremedijacija posle 48 dana

Javni poziv- tender Opštine Tivat- Dekontaminacija zemljišta putem bioremedijacije

Biofor System doo sa stručnim timom predvođenim prof dr Verom Raičević je 2013 radio proces bioremedijacije u dečijem parku Tivat.

Park u Tivtu pre bioremedijacije

Park u Tivtu posle izvršene bioremedijacije zemljišta 

Dalje praćene i održavanje vlage u zemljištu je neophodno kako bi travne površine opstale i proces bioremedijacije se neometano odvijao.